top of page

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogató!

Fokozottan felhívjuk a figyelmét, hogy a projekt nem kezel (nem gyűjt, nem vesz fel és nem rögzít) személyes adatot.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. (GDPR 4. cikk 1. pont)

Kérjük a szolgáltatás anonimitásának biztosítása érdekében ne adjon meg személyes adatot, így ne adja meg nevét, vagy olyan tájékoztatást, amelyből személyére vagy más személyre (név, cégnév, egyéb azonosító adatok) következtetés vonható le.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. (GDPR 4. cikk 2. pont)

Amennyiben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR) alapján valaki az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat.

A szakmai anyagok igénybevétele előtt nyilatkozom, hogy elolvastam és elfogadtam az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozom, hogy személyes adatot nem adok meg a szakmai anyagok igénybevétele során. Bármilyen más adatot, amelyet a szakmai anyagok igénybétele során közlök, az önkéntesen megadott információnak minősül.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen nyilatkozat elfogadásával vállalja, hogy nem ad meg személyes adatot akár magára, akár másra vonatkozóan (nevét, cége/foglalkoztatója nevét kérjük ne adja meg!).

A projekt weboldalán található tartalmak a  projekt tulajdonát képezik. A weboldalon megjelentetett információk változtatási, javítási és törlési jogát fenntartjuk. Az anyagok teljes vagy részleges felhasználása, másolása, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag a projekt együttműködő partnereinek előzetes írásos engedélyével lehetséges.

A felelősség kizárása

Az oldalakon szereplő információk kizárólag tanácsadó jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek vagy felhívásnak ezért az együttműködő partnerek nem tartoznak felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, költségekért, amelyek a weboldal nem megfelelő értelmezéséből, használatából, működéséből (pl.: üzemzavar, rendszerhiba), az adatok illetéktelen személyek által történő megváltoztatásából (vírus, illetéktelen behatoló) vagy más hasonló okból származnak.

A szerzők nem vállalnak felelősséget az itt megfogalmazottak helytelen felhasználásából eredő esetlegesen bekövetkező anyagi és erkölcsi károkért, jogkövetkezményekért.

A weboldalon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A weboldalon található információk nem minősülnek valamely termék vagy szolgáltatás értékesítéséhez kapcsolódó ajánlattételnek. A weboldalon található információk megbízhatónak tekinthetőek, azonban pontosságuk vagy teljeségük nem szavatolható, jogszabályváltozások miatt előfordulhat, hogy a honlapon nem hatályos információk állnak rendelkezésére, ezt folyamatos ellenőrzéssel próbáljuk kiküszöbölni. A weboldalon található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.

Az oldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az együttműködő partnerek minden felelősséget kizárnak. Az oldal üzemeltetői fenntartják a jogot a hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére. Az oldalon található külső hivatkozások (link) követésével letöltött tartalom nem áll az oldal fenntartójának befolyása alatt, így ezek tartalmáért az oldal fenntartója kizárja felelősségét.

A honlapon szereplő tájékoztatók és információk nem minősülnek konkrét ügyben adott tanácsnak. A szerzők nem vállalnak semmilyen felelősséget az itt megfogalmazottak helytelen felhasználásából eredő esetlegesen bekövetkező anyagi és erkölcsi károkért, jogkövetkezményekért.

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem javasoljuk honlapon szereplő információk birtokában további lépések foganatosítását, illetve ezen információk ellenőrzés nélküli későbbi felhasználását.

bottom of page